Koordinátor BOZP

Provádím koordinátora BOZP podle z č. 309/2006 sb. při přípravě a realizaci stavby a zajistím Vám

 • komplexní služby v oblasti BOZP
 • činnost koordinátora BOZP na staveništi
 • plán BOZP stavby – zpracování a vedení
 • spolupráce při sledování rizik na staveništi

Jsem členem

 • komory BOZP a PO ČR
 • České společnosti stavebních koordinátorů při českém svazu stavebních inženýrů
 • Profesního seskupení pro bezpečnost na staveništi – Společná vize

Příprava projektu

 • vyhodnocení základních rizik projektu s ohledem na umístění stavby, druh prováděných prací, použité technologie, termín provádění prací
 • konzultace projektové dokumentace, aby jeho provedení odpovídalo požadavkům na BOZP
 • plán BOZP na staveništi – zpracování
 • v případě zájmu poskytnu konzultace smlouvy s dodavatelem stavebních prací tak, aby ve smlouvě byly obsaženy konkrétní požadavky na BOZP
 • zpracování další související dokumentace BOZP – havarijní plán, povodňový plán, systém bezpečné práce na staveništi, provozní dokumentace použitých technologií

Realizace projektu

 • činnost k zajištění bezpečného provádění projektu
 • oznámení stavby před zahájením prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce
 • koordinace práce zhotovitelů k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady prevence rizik
 • seznámení práce zhotovitele s plánem BOZP a vyžádání plnění požadavků v něm uvedených návrh opatření k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se zřetelem na účinnost a ekonomičnost opatření
 • sledování práce zhotovitelů a předávání investorovi informace o stavu BOZP na jeho staveništi
 • organizace samostatných kontrolních dnů zaměřené na řešení problematiky BOZP

Máte zájem o naše služby Kontaktujte nás

+420 604 119 393